Wednesday, November 3, 2010

Vấn đề bảng mã với PHP và MySQL

Rất nhiều người làm web với PHP và kết nối dữ liệu vào MySQL. Tuy nhiên, đôi lúc gặp một rắc rối nho nhỏ với vấn đề bảng mã…
Muốn giải quyết chỉ cần một cách rất đơn giản là khiến cho MySQL và PHP “bắt tay” theo chuẩn của UTF-8 là xong. Sau đây là code:
$db = mysql_connect('localhost', 'root', '');
mysql_select_db('vungtau', $db);
mysql_set_charset('utf8', $db);

No comments:

Post a Comment

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *